Regulamin Stowarzyszenia Grupa Biwakowa

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie Grupa Biwakowa

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Grupa Biwakowa i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie we własnym imieniu może nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo
  o stowarzyszeniach.

§ 2
Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Europy.

§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

II. Cele i środki działania

§ 5

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • promocja turystyczna regionów,
 • szeroko rozumiana ekologia w tym dbałość o czystość miejsc turystycznych,
 • edukacja w zakresie turystyki pieszej i zmotoryzowanej, wypoczynku, rekreacji i sportu
 • promocja turystyki, rekreacji, caravaningu, sportu – lobbowanie i pomoc w tworzeniu nowych miejsc do wypoczynku, turystyki, rekreacji, sportu i caravaningu,
 • wspieranie inicjatyw, które promują region i kulturę, historię turystykę,
 • współpraca z samorządami na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej i promocji atrakcji turystycznych,
 • współpraca z Lasami Państwowymi na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej i promocji i edukacji,
 • współpraca ze służbami mundurowymi mająca na celu podnieść świadomość bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,
 • organizowanie działań mających na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w różnych formach szeroko rozumianej turystyki,
 • organizowanie działań mających na celu umożliwienie uchodźcom uczestniczenie w różnych formach szeroko rozumianej turystyki,
 • organizowanie imprez dla uchodźców mających na celu pokazanie im piękna naszego kraju oraz możliwości wypoczynku na świeżym powietrzu,
 • integrowanie środowiska miłośników turystyki, rekreacji, sportu i turystyki caravaningowej,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • reintegracji społecznej polegającej m.in. na odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz reintegracji zawodowej wyrażającej się w odbudowie i podtrzymywaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • opisywanie i fotografowanie atrakcji turystycznych, miejsc użyteczności publicznej i kulturalnej i umieszczanie tych informacji w celach promocyjnych w serwisach internetowych, publikacjach i aplikacjach mobilnych,
 • organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 • organizowanie imprez kulturalnych,
 • działalność wydawniczą w zakresie celów stowarzyszenia,
 • finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 • pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie swojej działalności wymienionych w celach Stowarzyszenia,
 • finansowanie i dofinansowywanie inicjatyw i programów, wpisujących się w realizację celów Stowarzyszenia,
 • organizowanie przedsięwzięć zmierzających do realizacji lub propagowania celów Stowarzyszenia,
 • szkolenia, wykłady i prezentacje z zakresu celów statutowych Stowarzyszenia,
 • realizowanie i współrealizowanie programów i przekazów: edukacyjnych, popularnonaukowych i innych, służących propagowaniu celów zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
 • organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki i turystyki caravaningowej,
 • usługi przewodnickie w kraju i za granicą
 • prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej i szkoleniowej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w górach, nad wodą i ruchu drogowym,
 • promowanie przedsiębiorców, których działalność wpisuje się w cele Stowarzyszenia,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia,
 • podejmowanie innych przedsięwzięć i czynności, jakie okażą się niezbędne i celowe dla działalności regulaminowej Stowarzyszenia.

III. Członkostwo

§ 7

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
  o odmowie przyjęcia go do Stowarzyszenia.
 3. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
 4. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia i uchwał jego władz,
 5. terminowe uiszczanie składek członkowskich,
 6. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.
 7. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
  a) śmierci członka,
  b) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  d) utraty praw publicznych,
  e) wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu:
  niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
  nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
  Decyzję o wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 8
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Zarządu.
 2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Członków należą w szczególności:
  a) wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia,
  b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
  c) kontrola działań podjętych przez Zarząd,
  d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  e) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

§ 10

 1. Uchwały Zebrania Członków, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności:
  a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
  b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania o ile termin ten był podany w zawiadomieniu
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie stowarzyszenia zawiadamiani są pisemnie lub za ich zgodą w formie elektronicznej na podane wcześniej adresy email, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.
 3. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz wybór i odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 11
Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
§ 12

 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 5 lat.
 2. Zarząd składa się z 3 osób pełniących następujące funkcje Prezesa, i dwóch Członeków Zarządu
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 1 rok.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 5. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze uchwały podjętej przez Zebranie Członków.

§ 13
Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. wykonywanie uchwał Zebrania Członków,

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 14
Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątków Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może również otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 15

 1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia Członków.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 4. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są m.in.:
  a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

VI. Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zebrania Członków podjętej w trybie § 10 ust. 3.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków dokonuje wyboru Likwidatora i określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.